law to protect old people

Latestଜାତୀୟ

ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କଲେ …

ମୁମ୍ବାଇ (): ଯଦି ବୃଦ୍ଧ, ଅସହାୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ଭରଣପୋଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତାନସନ୍ତତିମାନେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କ ନାମରେ କରିଦେଇଥିବା ସଂପତ୍ତିକୁ ସେମାନଙ୍କ

Read More